Информация о проведении очередного общего собрания акционеров ЗАО "КССРЗ" PDF Печать E-mail

Закрите акціонерне товариство "Київський суднобудівний – судноремонтний завод" (далі -Товариство)

(місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8)

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів товариства (надалі - Збори) відбудуться 25 квітня 2013 року о 09.00 г. за адресою: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зал засідань, каб. 215

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 8-00 до 08-50 в день проведення зборів за місцем проведення зборів.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії.

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

5. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2013 році.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.

10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з Закритого акціонерного товариства "Київський суднобудівний – судноремонтний завод" на Публічне акціонерне товариство "Київський суднобудівний – судноремонтний завод".

11. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).

12. Затвердження рішення про переведення випуску іменних цінних паперів Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).

13. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, щодо якого приймається рішення про дематеріалізацію.

14. Обрання зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.

15. Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

16. Затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій.

17. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій.

18. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання та затвердження його у новій редакції.

19. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання та затвердження їх у новій редакції.

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів: 24 година 19.04.2013 р.

Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а уповноваженим особам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням товариства, а саме: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, каб. 212.

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член правління Місевра Андрій Іванович.

Телефони для довідок: 044 – 594-65-84, 044 – 417-50-41.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Закритого акціонерного товариства "Київський суднобудівний – судноремонтний завод" за 2012 рік (тис. грн.)

 

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

257 268

187 281

Основні засоби

48 694

17 502

Довгострокові фінансові інвестиції

6 513

5 843

Запаси

8 029

1 838

Сумарна дебіторська заборгованість

191 826

159 439

Грошові кошти та їх еквіваленти

2 206

2 659

Нерозподілений прибуток

- 25 577

- 25 638

Власний капітал

72 245

47 184

Статутний капітал

62 500

62 500

Довгострокові зобов’язання

137 159

137 384

Поточні зобов’язання

113 020

71 622

Чистий прибуток (збиток)

+ 61

- 10 518

Середньорічна кількість акцій (шт.)

12 500 000

12 500 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

182

159

 

Обновлено 12.03.2013 15:39